Бранд ПР изпълни успешно проекта „Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”

12:54, 26 Август 2014

БРАНД ПР може да се похвали с поредния успешно изпълнен проект "Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, предоставяне на консултации и извършване на дейности по информиране, публичност и визуална идентификация по проект “Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/020”. Дейностите по договора бяха изпълнени с нужния професионализъм, отговорност и отношение към поетите ангажименти по следните дейности:

 • Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващите /проучване, анализ и предложения/.
 • Разработване на бранд на туристически район „Средни Родопи” (име и символ), който да идентифицира туристическия продукт и да го разграничава от тези на конкурентни туристически райони.
 • Фотографско заснемане на туристически обекти от региона.
 • Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на имиджови брошури.
 • Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на пътеводители.
 • Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на дипляни.
 • Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване карти на хартиен носител.
 • Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на специализирани плакати на региона.
 • Разработване на концепция за интернет онлайн реклама и приложението й.
 • Изработване на рекламен клип.
 • Създаване на интерактивна туристическа карта.
 • Изготвяне на електронни носители на интерактивна туристическа карта.

« Назад